O Nas

 

            Fundacja im. Heleny i Tadeusza Zielińskich (pierwotna nazwa) ustanowiona została w dniu 13 lutego 1992 r. przez śp. Zbigniewa Zielińskiego.

           Ponadto w ramach Fundacji wydzielono dwa fundusze (oddziały): Fundusz Stypendialny w Jarosławiu i Fundusz Stypendialny przy AGH w Krakowie, które obecnie pełnią funkcje Komisji Stypendialnych.

W sierpniu 2002 zmieniono nazwę Fundacji na: Fundacja Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. Heleny i Tadeusza Zielińskich.

            Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych na rzecz społeczności lokalnej (głównie w ramach powiatu jarosławskiego). Szczegółowe cele określa statut opracowany przez Fundatora śp. Zbigniewa Zielińskiego:

Dla realizacji powyższych celów Fundacja prowadzi działalność gospodarczą jako dodatkową, z której uzyskane dochody w całości przeznaczone są na pokrycie wydatków statutowych. Działalność gospodarcza polega na prowadzeniu własnej stacji paliw oraz wynajmie nieruchomości.

            Ponadto w listopadzie 2015 Fundacja uzyskała status organizacji pożytku publicznego, co stwarza możliwość korzystania z darowizn podatników w wysokości 1% od podatku dochodowego.

            Korzystając z okazji zachęcamy mieszkańców Jarosławia i okolic do tankowania paliw w naszej stacji przy ul. Reymonta 15 w Jarosławiu oraz o deklarowanie 1% odpisów z podatku, co pozwoli na zwiększenie liczby i kwoty stypendiów oraz zakresu pomocy charytatywnej.

Aktualności

OGŁOSZENIE

        Zarząd Fundacji Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. Heleny i Tadeusza Zielińskich w Jarosławiu informuje, że w dniu 11 grudnia  ( środa ) br.  o godz. 13.00 odbędzie się uroczyste  wręczenie stypendiów tegorocznym stypendystom  w Sali Koncertowej Szkoły Muzycznej  I st. im. F. Chopina w Jarosławiu, ul. Czesławy Puzon ps. ”Baśka”.    

   

        Uroczystość poprzedzi Msza św. za dusze  Fundatora  śp. Zbigniewa Zielińskiego

 i Jego Rodziców w jarosławskiej Kolegiacie , plac ks. Piotra Skargi 2  o godz. 12.00.

Serdecznie zapraszamy młodzież, rodziców, opiekunów i nauczycieli . 

Ogłoszenie

Fundacja Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. Heleny i Tadeusza Zielińskich w Jarosławiu

ogłasza nabór wniosków dotyczących przyznania jednorazowej pomocy finansowej

na zasadach określonych w „Regulaminie przyznawania pomocy materialnej przez Fundację Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. H. i T. Zielińskich”

O pomoc materialną mogą ubiegać się osoby  na stałe zameldowane w Jarosławiu lub powiecie jarosławskim:

  1. znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej tj. osiągające miesięczne dochody netto na osobę nie wyższe niż obowiązująca w danym roku kwota gwarantowanego świadczenia emerytalno-rentowego wypłacanego z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w 2019 r jest to kwota 1 100,00 zł brutto, netto 943,- zł  w przypadku osób prowadzących  jednoosobowe gospodarstwo domowe,  a w przypadku rodzin 70% powyższej kwoty tj.770,00 brutto netto 660,-zł
  1. ciężko lub przewlekle chore,
  1. dotknięte skutkami klęski żywiołowej lub innymi zdarzeniami losowymi.

Wnioski o udzielenie pomocy należy składać na formularzach dostępnych w siedzibie  Fundacji w Jarosławiu przy ul. Generała Zygmunta Zielińskiego 4  od poniedziałku do piątku w godz. 8 - 15

Termin  składania wniosków na adres podany powyżej upływa 20 listopada 2019 r.

więcej>>

Pokaż wszystkie