Aktualności

Spotkanie z młodzieżą Związku Strzeleckiego „Strzelec” OSW

 

            W dniu 24 września 2016, w siedzibie Fundacji odbyło się spotkanie strzelców
z Jednostki Strzeleckiej Nr 2025 im. ppor. Zbigniewa Zielińskiego z honorowym przewodniczącym Rady Fundacji Stanisławem Kiełbowiczem i emerytowanym majorem Wojska Polskiego Zdzisławem Niemczyckim. W spotkaniu uczestniczyło 10 strzelców,
w tym 1 dziewczyna.

            Spotkanie miało na celu przybliżenie postaci patrona Jednostki Strzeleckiej śp. ppor. Zbigniewa Zielińskiego oraz zapoznanie się z historią sztandaru Armii Krajowej wcześniej należącego do 39 pułku piechoty Strzelców Lwowskich. Po likwidacji jarosławskiego Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej sztandar ten przejęła Jednostka Strzelecka 2025.

            Biografię śp. Zbigniewa Zielińskiego oraz patriotyczne korzenie tej zacnej szlacheckiej rodziny legitymującej się herbem „Jelita” omówił Stanisław Kiełbowicz, który na zakończenie wręczył wszystkim uczestnikom spotkania broszurę zawierającą życiorys patrona Jednostki Strzeleckiej oraz krótkie życiorysy jego przodków.

            Mjr Zdzisław Niemczycki zapoznał strzelców z historią sztandaru, przedstawił szlak bojowy 39 pp Strzelców Lwowskich oraz przybliżył strzelcom biografię dowódcy 39 pp
w czasie II wojny światowej gen Romana Szymańskiego. Ponadto major zwrócił uwagę na przestrzeganie regulaminu wojskowego oraz ceremoniału wojskowego przez strzelców,
a szczególnie przez poczty sztandarowe.

            Spotkanie upamiętniono wspólnym zdjęciem.

Jubileusz 25 – lecia

Fundacji Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „Wzrastanie”

 

            W dniu 17 września 2016 r. w Domu Formacyjno – Szkoleniowym w Lipniku odbyły się uroczystości jubileuszowe na które przygotowano bogaty program o charakterze religijnym m.in.:

  • Msza św. pod przewodnictwem J.E. bpa Edwarda Białogłowskiego.
  • Akt zawierzenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa przez Niepokalane Serce Maryi.
  • Konferencja – ks. prof. dr hab. Jan Machniaka, Uniwersytet Papieski im. Jana Pawła II w Krakowie, rektor Akademii Centrum Miłosierdzia Bożego.
  • Sprawozdanie z działalności Fundacji.
  • Perspektywy Fundacji na przyszłość.
  • Podziękowanie zaangażowanym w działalność Fundacji.
  • Wystąpienia gości.
  • Koronka do Miłosierdzia Bożego.
  • „Nasze Wzrastanie” – dziękczynienie dzieci i młodzieży.

Mszy św. przewodniczył bp. Edward Białogłowski w asyście kilku księży uczestniczących
w uroczystościach jubileuszowych. Homilię wygłosił ks. dr Franciszek Rząsa, który nawiązał do działalności Fundacji i nauczania papieża św. Jana Pawła II, patrona jubilatki. Bezpośrednio po Mszy św. dokonano poświęcenia kapliczki Najświętszego Serca Pana Jezusa i odczytano Akt Zawierzenia Fundacji Najświętszemu Sercu Jezusa.
Zasadzono 3 Dęby Pamięci i nazwano je imionami : Franciszek, Jan, Weronika dla upamiętnienia założycieli i wielce zasłużonych dla Fundacji osób: ks. dr Franciszka Rząsę przewodniczącego Rady Fundacji, Jana Burego pierwszego prezesa Fundacji, Weronikę Bury wiceprezesa Fundacji. Ks. prof. Jan Machniak wygłosił interesujący referat o Janie Pawle II
i Jego udziale w dziele Miłosierdzia Bożego od młodzieńczych lat. Sprawozdanie
z działalności Fundacji złożył prezes Marian Żołyniak.
Niezależnie od tego w obszernym opracowaniu w formie książkowej p.t. „25 lat posługiwania człowiekowi pod patronatem św. Jana Pawła II” przedstawiono szczegółowo dzieła realizowane przez Fundację w okresie minionych 25 lat.

W statucie Fundacji „Wzrastanie” na naczelnym miejscu zapiano słowa św. Jana Pawła II, inspirujące do podjęcia określonych zadań: wzrastać (…) to być człowiekiem dla drugich. W myśl Ewangelii, priorytetowym celem Fundacji jest służenie dzieciom, młodzieży i ludziom starszym, oraz utrwalanie chrześcijańskiego systemu wartości. Mózgiem i sercem Fundacji od samego początku po dzień dzisiejszy jest ks. dr Franciszek Rząsa, przewodniczący Rady Fundacji. Pod Jego przewodnictwem wielu ludzi włączyło się
w działalność Fundacji organizując m.in.: kolonie letnie, bursy, świetlice dla dzieci, kluby dla młodzieży, Domy dla Dzieci, Warsztaty dla Niepełnosprawnych, oraz przedszkola. Wobec potrzeb ludzi dorosłych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, zorganizowano Schronisko dla Bezdomnych i Zakład Opieki Leczniczej w Jarosławiu.

Obecnie na ukończeniu jest budowa budynku z przeznaczeniem na hospicjum w Jarosławiu dla osób nieuleczalnie chorych, którego otwarcie planowane jest w grudniu 2016 na zakończenie Roku Miłosierdzia jako wotum dziękczynne za kanonizację św. Jana Pawła II
i pamiątkę Roku Miłosierdzia, oraz  25-letnią działalność Fundacji „Wzrastanie”. Wspierając dzieła miłosierdzia prowadzone przez Fundację „Wzrastanie” szczególnie dla osób starszych, nieuleczalnie chorych zwracamy się tą drogą za ks. Franciszkiem do ludzi dobrej woli
o „wyobraźnię miłosierdzia”, szczególnie do młodzieży do włączenia się w hospicyjny wolontariat.

Z okazji Jubileuszu 25 – lecia ks. Franciszek podziękował pracownikom, sponsorom, wolontariuszom, oraz wszystkim ludziom dobrej woli, którzy w jakikolwiek sposób wspierają dzieła podejmowane przez Fundację. Wielu z nich zostało wyróżnionych pamiątkowymi statuetkami i medalami wydanymi z okazji 25-lat działalności na rzecz drugiego człowieka.
Statuetkę św. Jana Pawła II otrzymał także Stanisław Kiełbowicz b. przewodniczący naszej Fundacji.