O Ś W I A D C Z E N I E                                                                                                                                

 

Ja niżej podpisany /podpisana ………………………………………………………………………………………………

                                                                                           (Imię i nazwisko )

 świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych informacji ,

oświadczam, że jestem zameldowany/zameldowana na pobyt stały   

w   …………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Data …………………………………………………….          Podpis           …………………………………………

oswiadczenie.docx

wstecz