Jubileuszowe Stypendia 2016/2017

Sprawozdanie z działalności Komisji Stypendialnej w bieżącym roku szkolnym

W bieżącym roku łącznie wpłynęło do Fundacji 247 wniosków, w tym :

- 90 od uczniów gimnazjów,

- 70 od absolwentów gimnazjów,

- 61 od uczniów szkół ponadgimnazjalnych,

- 26 od studentów.

    W dniu 7 listopada br. Komisja Stypendialna w składzie: Jarosław Pagacz, Tomasz Petry, Adam Tomaszewski
i Bogdan Wołoszyn z udziałem Honorowego Przewodniczącego Rady Fundacji Stanisława Kiełbowicza  dokonała analizy wniosków stypendialnych, oceniając ich zgodność z regulaminem przyznawania stypendiów. 

Wśród 26 wniosków studentów 23 spełniały wymogi regulaminu.

Wśród 61 wniosków uczniów szkół ponadgimnazjalnych wymogi regulaminu spełniło 51.

Wśród 70 wniosków absolwentów gimnazjów wymagania regulaminu spełniło 45.

 

   W tych trzech grupach Komisja zaproponowała pozytywne rozpatrzenie wszystkich wniosków spełniających wymogi regulaminu.

      Wśród 90 wniosków uczniów gimnazjów wymagania regulaminu spełniło 85.

    Biorąc pod uwagę środki przewidziane w planie finansowym Fundacji, Komisja zaproponowała pozytywne rozpatrzenie  51 wniosków:

      - finalistów kuratoryjnych konkursów przedmiotowych,

      - uczniów z  najwyższą średnią ocen w każdym gimnazjum ( przypadku dwu i więcej uczniów z jednakową         średnią ocen, brano pod uwagę warunki materialne ucznia, przyznając pierwszeństwo uczniom z rodzin           o niższych dochodach) ,

      - uczniów ze średnią ocen  równą lub wyższą niż 5,25.

 

Łącznie na ogólną liczbę 247 wniosków pozytywnie zaopiniowano 170.

 

Jarosław, 7 listopada 2016 r.

                                                                                                          Przewodniczący Komisji Stypendialnej

                                                                                                                          Jarosław Pagacz

 

 

fot. Jakub Korzeń

wstecz