Działalność statutowa

Ogłoszenie

Fundacja Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. Heleny i Tadeusza Zielińskich w Jarosławiu

ogłasza nabór wniosków dotyczących przyznania jednorazowej pomocy finansowej

na zasadach określonych w „Regulaminie przyznawania pomocy materialnej przez Fundację Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. H. i T. Zielińskich”

O pomoc materialną mogą ubiegać się osoby  na stałe zameldowane w Jarosławiu lub powiecie jarosławskim:

  1. znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej tj. osiągające miesięczne dochody netto na osobę nie wyższe niż obowiązująca w danym roku kwota gwarantowanego świadczenia emerytalno-rentowego wypłacanego z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w 2021 roku 1250 zł brutto i 1066 zł netto natomiast w przypadku osób prowadzących jednoosobowo gospodarstwo domowe to 70% tej kwoty czyli odpowiednio 875 zł i 746 zł
  1. ciężko lub przewlekle chore,
  1. dotknięte skutkami klęski żywiołowej lub innymi zdarzeniami losowymi.

Wnioski o udzielenie pomocy należy składać na formularzach dostępnych w siedzibie  Fundacji w Jarosławiu przy ul. Generała Zygmunta Zielińskiego 4  od poniedziałku do piątku w godz. 8 - 15

Termin  składania wniosków na adres podany powyżej upływa 30 listopada 2021 r.

Załączniki:

 

O Ś W I A D C Z E N I E                                                                                                                                

 

Ja niżej podpisany /podpisana ………………………………………………………………………………………………

                                                                                           (Imię i nazwisko )

 świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych informacji ,

oświadczam, że jestem zameldowany/zameldowana na pobyt stały   

w   …………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Data …………………………………………………….          Podpis           …………………………………………