Srebrny jubileusz Fundacji

 

            Uroczystości jubileuszowe rozpoczęto w dniu 19 lutego 2017 uroczystą Mszą św. celebrowaną w intencji Fundacji odprawioną w jarosławskiej kolegiacie, której przewodniczył ks. prałat Marian Bocho w asyście ks. profesora Franciszka Rząsy.

            W homilii ks. Marian Bocho nawiązując do ewangelii św. Mateusza (Mt 5, 38-48) o miłowaniu swoich nieprzyjaciół przedstawił sylwetkę śp. prof. Zbigniewa Zielińskiego oraz przybliżył dobroczynne dzieła Fundacji na przestrzeni 25 lat działalność (pełny tekst kazania poniżej):

Fundacja wiernie realizuje cele postawione przez Założyciela.

Wykładnikiem doskonałości człowieka jest stosunek do jego wrogów. Przebaczenie objawione w geście dobroci wobec nieprzyjaciół jest dowodem pokrewieństwa z Bogiem. Najtrudniejszym krokiem w naśladowaniu Jezusa jest przejęcie Jego postawy wobec Annasza, Kajfasza, Piłata, Heroda, Judasza. To oni wydali na Niego wyrok. Oni wyrządzili Mu krzywdę. On zaś wobec nich wypowiedział z krzyża słowa przebaczenia: Ojcze odpuść im bo nie wiedzą co czynią. Czy my możemy tak jak Jezus postąpić? Jest to możliwe wówczas, gdy potrafimy odkryć, że ten, kto krzywdzi, jest w o wiele bardziej nieszczęśliwym położeniu niż ten, kto cierpi. Biedne i nieszczęśliwe  jest bowiem serce, które nie umie kochać. Nienawiść jest straszną i trudno uleczalną chorobą, na ziemi nie ma straszniejszej.

Ks. profesor Edward Staniek powie: „Stając wobec nienawiści należy podejść do Jezusa i poprosić o szczepionkę, by nasze serce było na tę chorobę odporne. Wówczas bliskie sąsiedztwo z nienawidzącym nie zniszczy nas”. Drugim aktem jest przebaczenie, jakie mu okażemy, ono może stopniowo prowadzić do jego opamiętania. Jedynym skutecznym lekarstwem na nienawiść jest mądre przebaczenie, okazane przez brata i przez Boga. Ono ukazuje bezsens nienawiści. Ono wzywa do jej zaniechania. Ono kompromituje nienawidzącego i czyni mocarzem przebaczającego.

Bracia i siostry! Boga możemy naśladować jedynie w Jego miłosierdziu okazywanym grzesznikom, w przebaczeniu naszym winowajcom. To w tym znaczeniu Jezus powiedział zdumiewające słowa: „Bądźcie doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz w niebie”.

Człowiekiem, który zrozumiał te słowa Jezusa i pozytywnie na nie odpowiedział jest śp. Profesor Zbigniew Zieliński – założyciel Fundacji Edukacyjnej im. Tadeusza i Heleny Zielińskich. On miał powody, aby nienawidzić i złorzeczyć. Mając zaledwie 16 lat zmarła mu matka. Zbrodniczy system sowiecki zabrał mu ojca, który zginął w Katyniu w 1940 tylko dlatego, że był Polakiem, zamordowany przez NKWD, zastrzelony w lesie katyńskim jak wielu innych oficerów w tył głowy. Sam też ucierpiał w skutek walk z nacjonalistami ukraińskimi, będąc poważnie rannym, musiał poddać się bolesnej operacji, następnie odbył  kilku miesięczną rekonwalescencję.

On jednak nie złorzeczył, mimo trudnych doświadczeń i samotności…  Podjął studia, następnie pracę na różnych wydziałach AGH w Krakowie. Wyjechał do Wielkiej Brytanii
a następnie do Republiki Południowej Afryki  i do Kanady, a wszędzie odznaczał się sumienną pracą. Po zmianach ustrojowych w Ojczyźnie wraca do Jarosławia, aby tu poświęcić się krzewieniu patriotyzmu, miłości do Ojczyzny. W tym też celu powołuje fundację im. swoich rodziców, 13 lutego minęło 25 lat od jej utworzenia, a zarazem 25 lat jej działalności.

W ostatnich latach swego życia co roku przed Wszystkim Świętymi z grupą rodzin katyńskich odwiedzał Polski Cmentarz Wojenny w Katyniu, na którym spoczywa jego ojciec Tadeusz Zieliński i jak zaświadczają świadkowie, długo trwał w zadumie, milczeniu i modlitwie, przy grobie swego ojca. Wsłuchiwał się w szum katyńskich sosen, które pamiętały o dokonanej zbrodni, o której przez całe lata nie wolno było nawet głośno mówić, które pamiętały o złożonej ofierze. Ostatni raz odwiedził Cmentarz Katyński na miesiąc przed swoją śmiercią, w kwietniu 2003 roku.

            Profesor Zieliński nie mścił się, nie kierował się nienawiścią, ale działał pozytywnie, powołując fundację wyznaczył jej następujące kierunki działania:

  • Edukacyjny, Patriotyczny i Charytatywny.

Tak się złożyło, że będąc dyrektorem Caritas Archidiecezji Przemyskiej zostałem poproszony w 2001 r. przez Zielińskiego, aby z ramienia Kościoła czuwać nad depozytem Fundacji, aby nie sprzeniewierzono się jego intencjom. Opatrzność sprawiła, że trafiłem do Jarosławia, do kolegiaty i mogę z bliska uczestniczyć w życiu i działalności Fundacji.

Kierunek edukacyjny realizuje przede wszystkim przez przekazywanie stypendiów dla młodzieży – łącznie ok. 1400 osób.

Kierunek patriotyczny – udział w uroczystościach patriotycznych w naszym mieście, w realizacji programów patriotycznych: zlot gwiaździsty organizowany dla młodzieży, szkolenia młodzieży zrzeszonej w Jednostce Strzelców, wpieranie inicjatyw upamiętnienia narodowych bohaterów: pomnik Katyński, inicjatywa sadzenia Dębów Pamięci, upamiętniająca oficerów z Jarosławia, którzy zginęli w Katyniu, ponad 100 dębów,  czy pielgrzymka dla młodzieży do Katynia, w której osobiście brałem udział z liczną grupą młodzieży z zarządem Fundacji na czele.

Kierunek charytatywny – pomoc rodzinom ubogim, wspieranie budowy centrum Opieki Pielęgnacyjnej i hospicjum, a także wspieranie działalności świetlic dla dzieci.

Cieszę się, że mogę dziś ze spokojem w sumieniu zaświadczyć, że Fundacja wiernie realizuje cele postawione przez Założyciela! I dodam, że właśnie ta wierność sprawia o jej dobrej kondycji materialnej ale i moralnej, jest postrzegana pozytywnie w naszym środowisku jarosławskim.

Gratuluję 25 lat pięknej działalności! W imieniu tych wszystkich którzy doświadczyli pomocy dziękuję! I życzę błogosławieństwa Bożego i opieki naszej Pani Jarosławskiej Królowej Rodzin w dalszej twórczej działalności! Aby kolejne pokolenia doświadczyły dobroczynnej działalności Fundacji.

Podejmijmy Jezusowe wezwanie do doskonałości, przez życie na co dzień przykazaniem miłości bliźniego, nawet nieprzyjaciół, abyśmy wszyscy stawali się synami Boga. Amen.

Uroczystości oficjalne odbyły się w dniu 23 lutego 2017 w sali lustrzanej Centrum Kultury i Promocji Miasta. Spotkanie z okazji jubileuszu 25-lecia zaszczycili swoją obecnością zaproszeni goście m.in.: ks. archiprezbiter Andrzej Surowiec, ks. prałat Marian Bocho honorowy członek Rady Fundacji, kuzynka Fundatora śp. Zbigniewa Zielińskiego Elżbieta Król-Zielińska, przewodniczący Rady Powiatu Zbigniew Piskorz, z-ca Burmistrza Miasta Dariusz Tracz, prezes Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia Tadeusz Słowik
i b. prezes Dariusz Jasiewicz, sekretarz jarosławskiego Oddziału Związku Sybiraków Irena Halwa, współpracujący z Fundacją przedsiębiorcy i sympatycy. Na uroczystości jubileuszowe przybyła również delegacja Grupy Inicjatyw Społecznych z Rzeszotar – kolebki przodków Zbigniewa Zielińskiego na czele z jej przewodniczącym Stanisławem Burdą.

Działalność Fundacji za okres 25 lat omówił przewodniczący Rady Jarosław Pagacz kładąc szczególny nacisk na wierne wypełnianie przez Zarząd woli Fundatora wyrażonej w opracowanym przez niego Statucie, który sprowadzić można do trzech zasadniczych kierunków: działalność edukacyjna, patriotyczna, charytatywna.

Kierunkiem wiodącym od początku działalności była zawsze działalność edukacyjna czemu Fundator dał wyraz umieszczając działalność edukacyjną na pierwszym miejscu nie tylko w Statucie ale również w nazwie Fundacji. Efektem 25-letniej działalności edukacyjnej jest 2344 stypendiów dla 1409 uczniów i studentów na łączną kwotę 1593 tyś zł.

            Pozytywnie należy ocenić działalność patriotyczną, której sztandarowym dziełem jest Pomnik Katyński, przy kościele p.w. Chrystusa Króla a także udział w organizacji konkursów wiedzy historycznej dla młodzieży m.in.: „Zlot gwiaździsty”, „Golgota Wschody”, „Festiwal Pieśni Patriotycznej im. Michała Zielińskiego – Serce w plecaku”, koordynowanie programu „Katyń… ocalić od zapomnienia” polegającego na sadzeniu Dębów Pamięci jako zielonych pomników ofiarom zbrodni katyńskiej, czy też pielgrzymka autokarowa do Katynia – Smoleńska – Lenino dla młodzieży jarosławskich szkół ponadgimnazjalnych w całości sfinansowana przez Fundację.

            W działalności charytatywnej ponieśliśmy spore wydatki szczególnie na pomoc innym Organizacjom Pożytku Publicznego prowadzącym stałą opiekę dla osób przewlekle chorych oraz doraźną pomoc udzieloną bezpośrednio osobom dotkniętym skrajnym ubóstwem, jednak odczuwamy pewien niedosyt w zakresie opieki dla osób starszych, samotnych, kalekich – niezdolnych do samodzielnej egzystencji, których aktualna liczba tylko na terenie miasta wynosi ponad 7000 i ma tendencje wzrostową.

            Zarząd rozważa w najbliższym okresie zwiększenie pomocy dla tej grupy osób nawet kosztem ograniczenia wydatków na stypendia.

            Po złożeniu sprawozdania z dotychczasowej działalności przez przewodniczącego Rady głos zabrali zaproszeni gości, którzy bardzo pozytywnie oceniali działalność Fundacji jednocześnie składając gratulacje życząc sukcesów na dalsze lata pracy. Oprócz wystąpień słownych odczytano listy gratulacyjne gości, którzy nie uczestniczyli w uroczystości m.in.: Burmistrza Miasta Waldemara Palucha, pani prof. Janiny Marciak Kozłowskiej, wspólny list od Parafii Bożego Ciała i Stowarzyszenia Kulturalno – Wychowawczego im. ks. Piotra Skargi w Jarosławiu.

            Miłą niespodzianką i zaskoczeniem dla Zarządu było wręczenie przez Prezesa SMJ statuetki im. Księżnej Anny Ostrogskiej, najwyższej honorowej nagrody.

            Po części oficjalnej członkowie Zarządu wręczyli statuetki przyznane osobom zasłużonym dla Fundacji przez wieloletnią współpracę lub wsparcie duchowe i życzliwość w rozwiązywaniu różnych trudnych problemów.

            Kolejnym punktem programu była promocja już czwartej książki historycznej z serii „Wielcy Polacy” p.t. „Wielcy Polacy z Ziem Rzeczpospolitej Obojga Narodów” – praca zbiorowa pod redakcją prof. Janiny Marciak Kozłowskiej.

            Promocji dokonał honorowy przewodniczący Rady Fundacji Stanisław Kiełbowicz zwracając szczególną uwagę na biografię gen. broni Zygmunta Zielińskiego jednego
z przodków Fundatora oraz czterech bohaterów związanych z Jarosławiem, którzy znaleźli się w panteonie Wielkich Polaków. Należą do nich: Bł. o. August Czartoryski z Sieniawy,
Bł. o. Michał Czartoryski z Pełkiń, Karol Dziewoński z Jarosławia oraz Józef, Andrzej Szczepański ps. „Ziutek” bratanek płk Wojciech Szczepańskiego ps. Julian, komendanta jarosławskiego obwodu Armii Krajowej.

            Ostatnim punktem programu był koncert uczniów Szkoły Muzycznej I st. im.
F. Chopina w Jarosławiu, (stypendystek Fundacji) wybitnie utalentowanej flecistki Izabeli Dobrowolskiej oraz kwartet gitarowy w składzie: Natalia Kornatka, Dorota Perczyńska, Olga Hala i Kacper Kardasiński.

wstecz