OGŁOSZENIE

Fundacja Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. Heleny i Tadeusza Zielińskich w Jarosławiu

ogłasza nabór wniosków dotyczących przyznania jednorazowej pomocy finansowej

na zasadach określonych w „Regulaminie przyznawania pomocy materialnej przez Fundację Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. H. i T. Zielińskich”

O pomoc materialną mogą ubiegać się osoby  na stałe zameldowane w Jarosławiu lub powiecie jarosławskim:

  1. znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej tj. osiągające miesięczne dochody netto na osobę nie wyższe niż obowiązująca w danym roku kwota gwarantowanego świadczenia emerytalno-rentowego wypłacanego z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w 2019 r jest to kwota 1 100,00 zł brutto, netto 943,- zł  w przypadku osób prowadzących  jednoosobowe gospodarstwo domowe,  a w przypadku rodzin 70% powyższej kwoty tj.770,00 brutto netto 660,-zł
  1. ciężko lub przewlekle chore,
  1. dotknięte skutkami klęski żywiołowej lub innymi zdarzeniami losowymi.

Wnioski o udzielenie pomocy należy składać na formularzach dostępnych w siedzibie  Fundacji w Jarosławiu przy ul. Generała Zygmunta Zielińskiego 4  od poniedziałku do piątku w godz. 8 - 15

Termin  składania wniosków na adres podany powyżej upływa 20 listopada 2019 r.

Załączniki:

wstecz